STATUT FUNDACJI CHRYSTUSA SŁUGI

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Chrystusa Sługi” w skrócie FChS zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Piotra Mielcarka, Marcina Żelewskiego, Krzysztofa Mielcarka, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Pruszczu Gdańskim, przy ul.Grunwaldzkiej nr 12/5 dnia 6 września 2012r., Repertorium A nr                , działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się nazwą Christus Servus Foundation lub tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk w Rzeczpospolitej Polskiej.

§4

1       Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2       Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§6

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§7

Dla wykonywania swych zadań statutowych fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

 

 

 

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§8

Fundację powołuje się mając na względzie potrzebę popularyzacji chrześcijańskiej postawy pomocy potrzebującym oraz promowanie podstawowych zasad aktywnego i twórczego życia w Polsce i społeczeństwach demokratycznych Unii Europejskiej.

§9

Celami Fundacji są:

1       rozwijanie postaw obywatelskich rozumiane jako:

a       promowanie profesjonalnych, uczciwych i zgodnych z prawem zasad działalności zawodowej i gospodarczej,

b       promowanie działalności charytatywnej inspirowanej wzorem osobowym Chrystusa Sługi,

c       przekazywanie wiedzy na temat historii Polski i Europy oraz  najważniejszych osiągnięć kultury greko-romańskiej i judeo-chrześcijańskiej,

d       przekazywanie wiedzy, umiejętności i kształtowanie postaw w oparciu o najlepsze metody formacji chrześcijańskiej,

e       przekazywanie wiedzy o zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej i jej krajów członkowskich,

f        kształtowanie umiejętności aktywnego działania w społeczeństwie obywatelskim, zgodnego z obowiązującym prawem, opartego na zasadach określonych w dokumentach UE,

g       rozwijanie skłonności i umiejętności służenia swoją aktywnością na rzecz dobra wspólnego, prawdziwej solidarności oraz tolerancji wobec osób o innych przekonaniach i innym systemie wartości.

1       prowadzenie edukacji obywatelskiej rozumianej jako popularyzacja wiedzy na temat najlepszych metod formacji chrześcijańskiej oraz funkcjonowania samorządności lokalnej, zasad demokracji, praw człowieka, aktywności obywatelskiej, instytucji państwa demokratycznego, gospodarki wolnorynkowej, miejsca Polski i krajów Unii Europejskiej we współczesnym świecie oraz wzmacnianie umiejętności społecznych niezbędnych do angażowania się w sprawy publiczne.

2       organizowanie doskonalenia zawodowego w zakresie określonym w ust. 2,

3       skupianie wokół idei popularyzacji edukacji obywatelskiej rozumianej jak w ust. 2. naukowców, specjalistów (w szczególności lekarzy, prawników i ekonomistów), przedstawicieli wolnych zawodów oraz działaczy społecznych w kraju i za granicą.

§10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1       organizowanie i finansowanie, własnych programów edukacyjnych i programów stypendialnych,

2       finansowanie organizowanych przez siebie konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń i konkursów w kraju i za granicą,

3       organizowanie i finansowanie własnych, programów wymian międzynarodowych,

4       wspomaganie organizacyjne i finansowe programów edukacyjnych konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń i konkursów zgodnych z celami fundacji, a organizowanych przez inne instytucje bądź osoby fizyczne,

5       rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością na polu edukacji obywatelskiej poprzez organizację i finansowanie międzynarodowych szkoleń, seminariów, konferencji wizyt i wymian międzynarodowych,

6       współpracę z instytucjami oświatowymi, naukowymi i organizacjami społecznymi, których działalność wspomaga rozwój edukacji obywatelskiej poprzez organizację i finansowanie szkoleń, seminariów i konferencji,

7       współpracę krajową i zagraniczną z osobami fizycznymi zainteresowanymi promocją edukacji obywatelskiej poprzez dystrybucję materiałów edukacyjnych, organizowanie międzynarodowych konferencji i seminariów,

8       organizowanie i finansowanie badań naukowych w dziedzinie edukacji obywatelskiej zgodnych z celami Fundacji,

9       opracowywanie i upowszechnianie materiałów formacyjnych i dydaktycznych,

10    popularyzowanie doświadczeń i idei związanych z edukacją obywatelską powstałych w innych krajach świata,

11    organizowanie szkoleń i konferencji w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o którym mowa w §9 ust. 3.,

12    pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych na budowę, a następnie funkcjonowanie ośrodków szkoleniowych i instytucji wyższej użyteczności publicznej zgodnych z celami Fundacji,

13    współpracę ze środkami masowego przekazu.

§11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§12

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2000 (dwóch tysięcy) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§14

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji i subwencji osób prawnych,

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d) udziałów w zyskach osób prawnych,

e) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,

f) dochodów z działalności gospodarczej.

§15

Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.

§16

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§17

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

§18

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

 

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§19

Organami Fundacji są:

a) Rada Fundatorów

b) Rada Programowa

c) Zarząd

 

 

A. RADA FUNDATORÓW

§20

 1. Rada Fundatorów składa się  z dwóch do siedmiu osób.
 2. Pierwszą Radę Fundatorów tworzą Fundatorzy – założyciele Fundacji.
 3. W razie ustąpienia, śmierci lub innych okoliczności całkowicie uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Rady Fundatorów pozostali członkowie dokonują wyboru w to miejsce nowego członka Rady Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.

§21

 1. Rada Fundatorów jest organem o charakterze nadzorczym.
 2. Rada Fundatorów posiada też uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

§22

Członkowie Rady Fundatorów wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Fundatorów.

§23

 1. Rada Fundatorów zbiera się co najmniej raz do roku.
 2. Rada Fundatorów może organizować zebrania wspólnie z Radą Programową i Zarządem.

§24

 1. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji

§25

Do zadań Rady Fundatorów należy:

a       podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji,

b       powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz przyjmowanie ich rezygnacji z członkostwa w Zarządzie,

c       powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej oraz przyjmowanie ich rezygnacji z członkostwa w Radzie, na wniosek zarządu,

d       przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji,

e       uchwalanie zaleceń, co do kierunków działalności dla Zarządu.

f        przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej Fundacji, a w szczególności kontroli ksiąg rachunkowych oraz realizacji dochodów i wydatków Fundacji,

g       ustanawianie zasad dotowania i subwencjonowania ze środków Fundacji,

h       ustalanie wysokości wynagrodzeń lub zasad wynagradzania Zarządu,

i        podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia z inną fundacją

j        podejmowanie uchwał o rozpoczęciu, zmianie, zawieszeniu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o jej zakresie.

§26

 1. Uchwały Rady Fundatorów w sprawach:

a       zmiany statutu Fundacji,

b       likwidacji Fundacji lub połączenia z inną fundacją,

c       odwołania członka Rady Programowej,

d       odwołania członka Zarządu,

zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Rady

Fundatorów.

 1. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji
 2. W uchwale likwidującej Fundację należy wyznaczyć osobę likwidatora oraz określić zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji.

 

B. RADA PROGRAMOWA

§27

Rada Programowa jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych.

§28

Radę Programową tworzą osoby fizyczne bądź prawne zaproszone do udziału w jej pracach przez członków Zarządu działających łącznie.

§29

1       Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.

2       Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, Rada Programowa dokonuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

3       Kadencja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Programowej trwa dwa lata.

§30

Rada Programowa pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§31

W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczy, co najmniej jeden przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§32

Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

§33

Do zakresu kompetencji Rady Programowej należy:

a       występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

b       opiniowanie wieloletnich i rocznych planów i programów działania Fundacji,

c       wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,

d       opiniowanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji i przedstawianie opinii Radzie Fundatorów,

e       opiniowanie uchwał Zarządu w sprawach:

–       kierunków form i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,

–       powoływania zakładów Fundacji oraz jej placówek terenowych i specjalizowanych,

–       udziału Fundacji w spółkach prawa handlowego, fundacjach, stowarzyszeniach i innych przedsięwzięciach gospodarczych,

f        ustalanie regulaminu działania Rady Programowej.

 

C. ZARZĄD

§34

Zarząd Fundacji składa się z  trzech do siedmiu osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Radę Fundatorów.

§35

Członek Rady Fundatorów może zostać członkiem Zarządu.

§36

1       Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i dwóch Wiceprezesów Fundacji.

2       Wyboru Prezesa i Wiceprezesów Fundacji Zarząd dokonuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

3       Kadencja Prezesa, Wiceprezesów Fundacji trwa dwa lata.

4       Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Fundatorów w każdym czasie.

§37

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundatorów.

§38

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji.

§39

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.

§40

Zarząd w szczególności:

1       reprezentuje Fundację na zewnątrz,

2       uchwala wieloletnie i roczne plany i programy działania Fundacji,

3       sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

4       przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

5       organizuje i zarządza pracami Biura Fundacji,

6       tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji,

7       powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

8       ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej,

9       przedkłada Radzie Fundatorów decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

§41

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze Komisję Programową, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.

§42

Członkowie Zarządu są z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundatorów.

 

 

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§43

Dla efektywnego działania swych celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§44

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§45

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.